Đàn bà có khổ không ?

Medonthan – Nếu ai hỏi đàn bà có khổ không ? không cần suy nghĩ quá hai giây, tôi đã

Read more