Trợ cấp người đơn thân đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi gia đình thuộc hộ gia đình nghèo; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi


Trợ cấp người đơn thân đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi gia đình thuộc hộ gia đình nghèo; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.
Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Các bước
1. Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ban Lao động Thương binh và Xã hội) tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả cấp xã xem xét hướng dẫn đầy đủ hồ sơ và tiếp nhận sau đó chuyển cho cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện.
3.Cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký nháy xong trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định hưởng trợ cấp.
4. Cán bộ chuyên môn chuyển Quyết định hưởng trợ cấp đã được duyệt về cán bộ phụ trách chuyên môn Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã để trao cho người dân.
Hồ Sơ
Thành phần hồ sơ
1. – Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ.
2. – Sơ yếu lý lịch của đối tượng(dùng cho cá nhân xin hưởng chính sách bảo trợ xã hội). Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. – Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (Theo mẫu số 2 quy định tại Thông tư số 09/2007/TTBLĐTBXH ngày 13/7/2007).
Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                             Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)                        Thông tư 09/2007/TTBLĐTBXH h…
2. Sơ yếu lích lịch của đối tượng hưởng trợ cấp
Theo phapluatcuocsong